Præstegaards Allé 5
Kontakt os: 38332201

Om os

Om os

Om Lægerne Præstegårds Alle 5

Lægerne Præstegårds Alle 5 er en samarbejdspraksis bestående af 3 lægeklinikker:

Lægerne Trine Bagger og Kasper Rosenberg

Johan Poulsen

Rikke Feldbæk Peitersen

Vi har til huse i nyrenoverede lokaler med niveaufri adgang

Med en samarbejdspraksis menes, at de tre klinikker til dagligt har et tæt samarbejde med fælles retningslinjer og fælles personale, men som patient er du tilknyttet én af klinikkerne – nemlig, den der fremgår af dit gule sundhedskort. Du har således din egen, faste læge, som har det lægefaglige ansvar for din behandling.

Ved ferier, kurser og akut opstået sygdom vil du kunne møde læger fra de andre klinikker på adressen, der har adgang til din journal og dermed har forudsætningerne for at give dig den bedste behandling i din faste læges fravær.

E-mail-konsultation
E-mails kan være en fordel for både os og dig som patient. Det er dog vigtigt, at man er bevidst om, at
E-mail-konsultation ikke er egnet til dialog, hvor du kan skrive frem og tilbage med os. Det sker bedst ved en fysisk konsultation. E-mail-konsultationen er god til konkrete/simple spørgsmål fra dig eller til svar på prøver taget i klinikken. Der kan være flere dages svartid så e-mail konsultation er heller ikke egnet til akut sygdom – ring til os i stedet.

Uden for vores åbningstid

I tidsrummet 14-16 (enkelte dage fra kl. 13) henvises til vores fælles akuttelefon med de øvrige læger i Brønshøj/Husum. TLF: 70 26 26 23 

Akuttelefon:
Onsdage fra kl. 8-14
70 20 72 01

Har du brug for akut lægehjælp mellem 16- 08, weekender og helligdage:
1813

I livstruende situationer:
112

Telefontid hos lægen (38332201)

Trine Bagger & Kasper Rosenberg
Man, tirs, tors og fre fra kl. 8-9
Johan Poulsen
Man, tirs, tors, fre fra kl. 8-8.30
Rikke Feldbæk Peitersen
Man, tirs, tors, fre fra kl. 8-8.30

Telefontid hos sekretær (38332201)

Mandag
Kl. 8-12.15 & 13.15-14
Tirsdag
Kl. 8-12.15 & 13.15-14
Onsdag
Kl. 13-15
Torsdag
Kl. 8-12.15 & 13.15-14
Fredag
Kl. 8-12.15 & 13.15-14

Hvem er vi

Rikke Feldbæk Peitersen

Læge

Født 1981
Kandidat fra KU 2009
Speciallæge i almen medicin 2020
Praktiserende læge siden 2021

Læs mere →

Trine Bagger Pedersen

Læge

Født 1974
Kandidat KU 2003
Speciallæge i almen Medicin 2012
Praktiserende læge siden 2012

Læs mere →

Johan Poulsen

Læge

Kasper Rosenberg

Læge

Født 1982
Kandidat KU 2014
Speciallæge i Almen medicin 2022

 

 

Læs mere →

Lene Nelander Madsen

Sekretær

Uddannet bioanalytiker
Ansat som sekretær i klinikken siden 2021

Læs mere →

Charlotte Serup

Jordemoder

Ansat som jordemoder med sygeplejerskefunktioner. I klinikken siden 2021.
Tidligere ved praksis201 siden 

Læs mere →

Karina Jakobsen

Sygeplejerske

Ansat som sygeplejerske i klinikken siden 2021
Tidligere ansat v praksis201 siden 

Læs mere →

Signe Hygum Espensen

Sekretær

Uddannet social- og sundhedsassistent. 
Ansat i klinikken siden 2022

Læs mere →

Lægevejen

Du kan komme i kontakt med os via vores selvbetjeningsløsning lægevejen.dk eller endnu nemmere: via APP'en MinLæge og Medicinkortet - se mere her:

https://minlaegeapp.dk/

Tidsbestilling:
Du kan bestille tid til konsultation hos lægen eller sygeplejersken via “Lægevejen.dk” eller bruge ikonet på forsiden. Du kan logge ind ved brug af Nem- id eller det kodeord, du har fået udleveret i klinikken. Vær opmærksom på, at du bestiller tid hos den læge, der fremgår af dit sundhedskort. 

Medicinbestilling:
Genbestilling af medicin som du er i fast behandling med foretages let via " forny recept" ikonet.
Medicin kan om nødvendigt bestilles via receptionen, hvis der er tvivl eller spørgsmål til bestillingen.
Medicin man ikke er i fast behandling med, skal altid aftales med lægen.
Det er IKKE muligt at bestille stærk smertestillende medicin, sovemedicin eller vanedannende medicin via e-mail.

E-konsultation:
E-konsultation er beregnet til korte konkrete henvendelser til læger og sygeplejersker.
Man kan forvente svar indenfor 3 hverdage, i nogle tilfælde svarer vi dog hurtigere, hvis vi har mulighed for det.
Kan også anvendes til svar på prøver, når dette er aftalt.
E-konsultation er IKKE beregnet til akutte henvendelser, tidsbestillinger eller aflysning af tider.

Attester:
Kontakt venligst receptionen for tidsbestilling til attester. Vi beder dig have attesten ved hånden, når du bestiller tid, da der afsættes tid efter hvilken type attest, der er tale om. Det kan dreje sig om 15 – 60 minutter.

Information

Langt de fleste helbredsproblemer kan løses her hos os i almen praksis. Vurderingen af om din problematik kræver viderehenvisning er lægefaglig og kræver derfor som udgangspunkt en konsultation i klinikken. Hvis vi vurderer, at din problemstilling kræver vurdering hos en anden speciallæge eller hospital henviser vi dig dertil. Derved sørger vi for, at øvrige speciallæger og hospitaler bruges til det, de er bedst til, - nemlig diagnostik og behandling af sygdomme, som kræver specialviden- eller specialudstyr, vi ikke råder over her hos os.
Øre-næse-hals-læger og øjenlæger kræver ikke henvisning fra egen læge.
Hvis du er blevet henvist til en speciallæge, kan du på ”Find behandler” på Sundhed.dk finde navne og adresser.

 

Vi bestræber os på at overholde tidsplanen, men beder om forståelse for, at uforudsete problemer og akutte behov kan medføre forsinkelser.
Hvis ventetiden bliver for lang, eller hvis du har travlt, er du velkommen til at bestille en ny tid hos sekretæren

Vi er et travlt lægehus, og vi vil gerne yde en god og omsorgsfuld service til alle vores patienter. Vi henstiller derfor til, at I hjælper os med at overholde følgende:
Akutte tider samme dag er forbeholdt akut opstået sygdom og tilstande som ikke kan vente til kommende dage. Det er en konsultation af kort varighed, og lægen har ikke mulighed for at vurdere andre ikke-hastende problemstillinger.
Vi beder dig om at være omhyggelig med at møde til tiden. Kom gerne 5 minutter inden, så du kan nå at få overtøjet af, og tiden inde hos lægen kan blive brugt bedst muligt.
Hvis du ved, at du skal aflevere urinprøve, bedes du møde ca. 10 min før, så prøven er klar inden du kommer ind til lægen.
Hvis du på forhånd ved, at der er flere problemstillinger som du gerne vil diskutere med lægen, er det vigtigt at gøre opmærksom på dette tidligt i konsultationen, så vi sammen kan prioritere tiden. Det kan være, at det bliver nødvendigt at bestille flere tider.

Enkelte ydelser dækkes ikke af sygesikringen – det drejer sig om rejse-vacciner og attester til fx kørekort
Priser ses nedenfor

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Praksis 201 som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Praksis 201 behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Lægerne på Præstegårds Alle 5 indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
Udarbejdelse af lægeerklæringer
Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
Afregningsformål
Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
Dokumentationspligt
Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
Der videregives oplysninger til
RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser)
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald),
Politi og domstole
Sociale myndigheder
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber
Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.
Novax Lægesystem
DAK-E (digitale forløbsplaner)
DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (“profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os i klinikken.

Find vej

Præstegårds Allé 5, 2700 København, Danmark